Súkromné gymnázium bolo zaradené do siete stredných škôl od dňa 1.9.1994 a bolo otvorené dňa 5.9.1994 ako nový alternatívny typ strednej školy so zameraním na cudzie jazyky. V Lučenci a v blízkom okolí sa udomácnil názov Prvé súkromné gymnázium.

Zriaďovateľmi boli páni Ing. František Becher a Ing. Ladislav Csőbőnyei. Súkromné gymnázium začínalo v budove Súkromnej materskej škloy v Opatovej. V školskom roku 1994/1995 mala škola 31 žiakov a prvými internými zamestnancami boli Mgr. Viliam Linduška ako riaditeľ školy, PhDr. Natália Lackovičová ako triedna profesorka triedy prvá štvorročného gymnaziálneho štúdia a p. Jaroslav Feranec ako triedny profesor triedy príma osemročného gymnaziálneho štúdia. Ďalší zamestnanci boli externí: Ján Blahút, Emília Blahútová, Jarmila Hrončeková, PhDr. Agnesa Hundžová, Štefan Lackovič, PaeDr. Soňa Lindušková, Mgr. Marta Račková, Mgr. Anna Mikulášová, Miroslava Kováčová. Ďalší školský rok pribudli dve nové triedy a rozšíril sa aj počet zamestnancov. 16.3.1996 sa uskutočnil prvý ples Súkromného gymnázia, čím sa začala písať tradícia, ktorá trvá dodnes. Pretože kapacitne už budova v Opatovej pre školu nestačila, došlo v auguste 1996 k sťahovaniu do nových priestorov na Fándlyho ulici č. 3. V školskom roku 1996/1997 pribudli ďalšie dve triedy a s nimi samozrejme aj ďalší zamestnanci. Interiér sa tiež musel postupom času prispôsobovať, zariaďovali sa ďalšie triedy a odborné učebne. Škola sa stala priekopníkom v používaní internetu a jeho využívaní vo výučbe. Pribudli odborné učebne cudzích jazykov a učebňa biológie, knižnica.

Od školského roku 1997/1998 sa stal riaditeľom školy Mgr. Stanislav Spišiak a jeho zástupkyňou pani Emília Blahútová. Škola mala v tomto roku už deväť tried a preto sa ďalej rozširoval aj pedagogický zbor, ktorý mal už 18 interných zamestnancov, 9 externých zamestnancov a rozšírila svoje zameranie aj na individuálne integrované intelektovo nadané deti. V tomto období mala škola už pevné miesto na mape stredných škôl a významnou mierou ovplyvňovala vzdelanostnú úroveň mladých ľudí v Lučenci a blízkom okolí. Počas nasledujúcich rokov sa škola vyprofilovala na modernú, konkurencieschopnú a známu inštutúciu, ktorá každoročne ponúka spoločnosti komplexných a cieľavedomých absolventov so širokým uplatnením.

Dňa 27.12.2007 nečakane zomrel náš zriaďovateľ Ing. František Becher a novým zriaďovateľom sa stal p. Branislav Becher.

V šk. roku 2008/2009 sa stal riaditeľom školy RNDr. Vladimír Fekiač. Tento rok bol zároveň posledným rokom pôsobenia školy na starej adrese, pretože koncom apríla 2009 prebehlo presťahovanie školy do nových priestorov na Gemerskú cestu č.1 do Opatovej. Bol to ďaľší posun vpred, nakoľko predchádzajúca budova už opäť kapacitne nepostačovala aj z toho dôvodu, že v šk. roku 2004/2005 vznikla v tej istej budove Súkromná základná umelecká škola a v šk.roku 2006/2007 aj Súkromná základná škola. Týmto presťahovaním škola získala nové, atraktívnejšie a priestrannejšie priestory pre výučbu aj pre záujmovú činnosť.

V šk. roku 2010/2011 sa stal riaditeľom Mgr. Gabriel Pál, v šk. roku 2014/2015 Mgr. Radoslav Čičmanec a v šk.rokoch 2016/2017 – 2017/2018 bola riaditeľkou Súkormného gymnázia Mgr. Terézia Bahledová, PhD.

Od 1.1.2019 je poverenou riaditeľkou Súkromného gymnázia Ing. Katarína Molnárová.

Študenti školy sa každoročne zúčastňujú na rôznych športových a vedomostných súťažiach regionálnej aj celoslovenskej úrovne, prezentujú sa vynikajúcimi výsledkami v prácach SOČ, zapájajú sa do medzinárodných projektov, na ktorých škola participuje. Spoluvytvárajú školský časopis Psychohyperatrakcia, majú zastúpenie v Študentskom parlamente, zúčastňujú sa exkurzií doma aj v zahraničí, niektorí absolvujú zahraničné študijné pobyty. Svoju fyzickú zdatnosť preverujú na plaveckých, lyžiarskych a braneckých kurzoch. Navštevujú rôzne kultúrne podujatia a tiež sa podieľajú na príprave spoločenských akcií usporadúvaných školou ako sú imatrikulácia, stužková slávnosť, gymnaziálny ples, venček alebo záverečná záhradná slávnosť.

Od roku 2014 sa na škole udialo množstvo nových vecí, kedy sa vybudovalo prírodné futbalové ihrisko s automatickým zavlažovaním, na najvrchnejšom poschodí budovy si zriadila sídlo svojho detašovaného pracoviska Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Na tom istom poschodí sa začali budovať nové laboratóriá a knižnica, ktoré sme úspešne sprevádzkovali v roku 2015. Cez letné prázdniny v roku 2018 sa nám vybudovaním kruhového objazdu, parkoviska pre zamestnancov a parkoviska pre hostí podarilo preorganizovať dopravu a parkovanie v areáli školy, čím sme zvýšili bezpečnosť našich žiakov a komfort našich rodičov.

Moderné vyučovanie a úspešné uplatnenie sa absolventov gymnázia - to sú ciele všetkých pedagógov, ktorí na škole pôsobia. Dôkazom ich odbornej pedagogickej práce je vysoké percento absolventov prijatých na vysoké školy. Cieľom nášho gymnázia je nielen neustále zvyšovať kvalitu vyučovania, ale aj formovať osobnosť žiaka.