Súkromné gymnázium, Gemerská cesta č. 1, 984 01  Lučenec

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Súkromného gymnázia v Lučenci

 

 

 

Preambula

Súkromné gymnázium Lučenec je výberovou strednou školou, ktorú si každý  žiak zvolil dobrovoľne a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a školským poriad­kom počas celého štúdia.
 V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizá­ciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi, ako aj učiteľmi.

Škola bude dôsledne dodržiavať Dohovor o právach dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, rodičom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy.

 1.    Všeobecné ustanovenie

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách a s Metodickým usmernením č. 8/2009- R MŠ SR, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v SR  vydáva riaditeľ Súkromného gymnázia v Lučenci nasledovný

školský poriadok,

ktorý vymedzujú podrobnosti práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov a plnoletých žiakov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, stanovuje vnútorný režim školy, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. Sú v ňom zakotvené podmienky zaobchádzania s majetkom školy zo strany žiakov.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. riaditeľ školy vydá školský poriadok po prerokovaní s Radou školy a v Pedagogickej rade.

Školský poriadok Súkromného gymnázia je dostupný na verejne prístupnom mieste v škole, preukázateľným spôsobom s ním riaditeľ školy oboznámil zamestnancov, žiakov a o jeho vydaní a obsahu informuje zákonných zástupcov žiakov.

 2.    Práva a povinnosti žiakov

 

2.1. Každý žiak Súkromného gymnázia v Lučenci má právo:

 

2.1.1        na svoje vzdelávanie a výchovu počas vyučovacích hodín v plnom rozsahu danom rozvrhom hodín. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti, k rozvoju poznania, myslenia a tvorivosti, k rozvoju morálnych hodnôt človeka, k získaniu kľúčových životných zručností, k fyzickému a duševnému zdraviu, ďalej k posilneniu úcty k ľudským právam a k základným slobodám,

2.1.2        na kvalitnú výuku v jednotlivých predmetoch, vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,

2.1.3        na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach,

2.1.4        na bezplatnú konzultáciu s vyučujúcimi všetkých predmetov vo vopred dohodnutom termíne,

2.1.5        právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi: žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných. Žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými normami. Písomný prejav musí byť podpísaný. Žiaci nesmú v škole rozširovať petície alebo iné dokumenty, ktoré nesúvisia s činnosťou školy,

2.1.6        zvoliť svojho zástupcu do Študentskej  rady, ktorá vystupuje navonok ako zástupca záujmov žiakov,

2.1.7        zúčastňovať sa na vzdelávacích a voľnočasových aktivít organizovaných formou krúžkov, akciách organizovaných školou, zúčastňovať sa súťaží schválených riaditeľom školy, využívať všetky zariadenia školy v súlade s výchovno-vzdelávacím procesom a vnútornými predpismi školy,

2.1.8        na oddych, ochranu svojho zdravia a voľný čas,

2.1.9        mať v jednom dni vrátane nepovinných predmetov najviac osem vyučovacích hodín, bez poludňajšej prestávky môže mať šesť, výnimočne sedem vyučovacích hodín,

2.1.10    na rovnaké zaobchádzanie pri vzdelávaní; každý žiak má právo nebyť diskriminovaný z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo z iného dôvodu,

2.1.11    na objektívne hodnotenie a klasifikáciu; má právo byť v priebehu polroka vyskúšaný písomne alebo ústne tak, aby sa overili jeho vedomosti, schopnosti a zručnosti získané počas školského roka z aktuálneho obsahu vyučovacieho predmetu. Hodnotenie a klasifikácia žiakov sú podrobne rozpísané v Kritériách hodnotenia a klasifikácie žiakov na Súkromnom gymnáziu

2.1.12    nepísať v jednom dni viac ako jednu kontrolnú písomnú prácu (25 minút a viac) stanovenú učebnými osnovami a cieľovými požiadavkami, ktorá overuje jeho dosiahnuté vedomosti z tematického celku, alebo lekcie,

2.1.13    vedieť, čo sa bude v danom predmete hodnotiť a akým spôsobom,

2.1.14    dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, a to po ústnom vyskúšaní ihneď, výsledky hodnotenia písomných skúšok a prác najneskôr do 14 dní,

2.1.15    na autorské právana rešpektovanie svojho duševného vlastníctva vo forme ucelených textových, grafických, hudobných a digitálnych prác väčšieho rozsahu, ktoré vznikli ako produkty výchovno-vzdelávacieho procesu školy, krúžkovej činnosti a školských súťaží; takéto práce, napr. práce stredoškolskej odbornej činnosti, články, prezentácie môžu byť uverejňované len so súhlasom autora; obmedzenie sa nevzťahuje na použitie na pôde školy a pri školských podujatiach,

2.1.16    na ochranu svojich osobných údajov a ochranu osobnosti v súlade s platnou legislatívou, nikto nemôže bez súhlasu druhého zhotovovať fotografie, audio a video záznamy iných osôb (žiaka ani učiteľa) a ani ich zverejňovať,

2.1.17    na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu stanovenom vzdelávacím programom,

2.1.18    na individuálne vzdelávanie v prípade mimoriadneho nadania, sociálneho alebo zdravotného znevýhodnenia za podmienok stanovených zákonom č. 245/2008 Z. z. podľa § 24,

2.1.19    žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú ich potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,

2.1.20    voliť a byť volený do triednej samosprávy a žiackej školskej rady, pracovať v nej a jej prostredníctvom sa v prípade potreby obracať na riaditeľa  školy,

2.1.21    na lekárske vyšetrenie počas vyučovania, pokiaľ ho nemožno uskutočniť v inom čase,

2.1.22    nebyť preskúšaný (slovne alebo písomne), ak je v škole prvý deň po dlhšej absencii, minimálne 5 pracovných dní.

 

2.2. Každý žiak Súkromného gymnázia v Lučenci má povinnosť:

 

2.2.1        byť zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese: svojím správaním a konaním nesmie znemožňovať ostatným spolužiakom získavať nové vedomosti a zodpovedne sa učiť,

2.2.2        osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať študijné a  pracovné návyky poskytované školou,

2.2.3        osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,

2.2.4        byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických a iných zamestnancov školy, správať sa ku každému zamestnancovi školy s primeranou úctou v súlade s hodnotami školy,

2.2.5        správať sa v škole a mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe,

2.2.6        chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí,

2.2.7        byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení,

2.2.8        dbať o osobnú hygienu,

2.2.9        používať takú obuv, ktorá nepoškodzuje a neznečisťuje podlahy školy,

2.2.10    prezúvať sa do prezuviek po príchode do školy a obuv odložiť do pridelenej skrinky, za ktorú žiak zodpovedá,

2.2.11    na vyučovaciu hodinu telesnej výchovy sa preobliecť do úboru,

2.2.12    v miestnostiach laboratórií sa chrániť plášťom,

2.2.13    šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením,

2.2.14    v prípade úmyselného poškodenia majetku školy vzniknutú škodu nahradiť v celom rozsahu (osobne, alebo prostredníctvom zákonného zástupcu),

2.2.15    hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,

2.2.16    šetriť energiami a vodou,

2.2.17    dodržiavať vyučovaní čas a rozsah prestávok, na vyučovanie v triede, laboratóriu a v telocvični (alebo v exteriéri podľa pokynov učiteľa) sa dostaviť pred zvonením,

2.2.18    sledovať rozpis zastupovania deň vopred na informačnej nástenke alebo webovej stránke,

2.2.19    dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarne predpisy,

2.2.20    nosiť na vyučovanie potrebné učebnice a ostatné pomôcky určené pokynmi vyučujúceho,

2.2.21    nosiť so sebou osobné doklady, kartičku poistenca zdravotnej poisťovne (alebo fotokópiu) a žiaci prímy až kvarty tiež žiacku knižku,

2.2.22    ospravedlniť sa na začiatku vyučovacej hodiny vyučujúcemu, ak nie je z osobných alebo objektívnych dôvodov pripravený na vyučovanie,

2.2.23    po dlhšej neprítomnosti v škole zabezpečiť dobratie učiva z každého predmetu čo najskôr po návrate do školy,

2.2.24    urobiť poriadok po skončení vyučovania v triede, v odbornej učebni, povykladať stoličky na lavice,

2.2.25    oznámiť svojmu triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu bydliska a adresu rodičov, či iné závažné údaje a skutočnosti týkajúce sa jeho osoby,

2.2.26    informovať triedneho učiteľa v prípade ochorenia na infekčnú chorobu; po ktorej žiak môže nastúpiť do školy iba so súhlasom lekára,

2.2.27    v školskej jedálni rešpektovať pedagogický dozor a správať sa zdvorilo a slušne k personálu jedálne,

2.2.28    správať sa zdvorilo a slušne ku všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom Súkromných škôl a rešpektovať ich pokyny,

2.2.29    v priestoroch školy mať primeranú obuv na preobutie (prezuvky), pričom topánky má uložené v pridelenej skrinke,

2.2.30    požiadať vyučujúceho o náhradný termín ohlásenej písomnej práce z tematického celku alebo z lekcie, ak ju neabsolvoval v riadnom termíne, pričom vyučujúci môže určiť náhradný termín mimo vyučovacích hodín žiaka,

2.2.31    mať mobilný telefón, alebo iný komunikačné zariadenie počas vyučovacej hodiny uložený vo svojej taške tak, aby nerušil vyučovací proces. V opačnom prípade má vyučujúci právo telefón odobrať, uložiť telefón alebo iné komunikačné zariadenie do ďalšieho dňa v riaditeľni školy, a vydať ho zákonnému zástupcovi,

2.2.32    na pokyn vyučujúceho uložiť mobilný telefón, alebo iné komunikačné zariadenie, na ním určené miesto v trvaní písomnej práce, alebo v trvaní celej vyučovacej hodiny, ak to vyučujúci vyžaduje,

2.2.33    po vyučovaní – po skončení výchovno-vzdelávacieho procesu poskytovanom Súkromným gymnáziom – opustiť areál školy. Ak má žiak v ten deň voľnočasové aktivity poskytované Súkromným gymnáziom, Súkromnou základnou školou, alebo vyučovanie poskytované Súkromnou základnou umeleckou školou, je žiak povinný čakať na ne v miestnosti na to určenej pod dohľadom pedagóga.

2.2.34    nosiť na každú vyučovaciu hodinu svoju žiacku knižku (platí pre triedy príma, sekunda, tercia, kvarta), do ktorej sa aktuálne zaznamenávajú jeho vyučovacie výsledky a ospravedlnenia absencie od lekára aj od zákonného zástupcu.

 

2.3 Žiakom je zakázané:

 

  

2.3.1        fajčiť v budove a celom areáli školy a pri aktivitách organizovaných školou,

2.3.2        prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,

2.3.3        v celom areáli školy a na miestach podujatí organizovaných školou piť alkoholické nápoje,  hrať hazardné hry, používať zábavnú pyrotechniku, užívať drogy alebo iné omamné látky a taktiež tieto látky ponúkať alebo predávať ostatným žiakom,

2.3.4        prichádzať na vyučovanie a mimovyučovacie aktivity v škole pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. V prípade porušenia zákazu vyučujúci alebo iný učiteľ informuje rodičov (alebo zákonného zástupcu) žiaka a podľa závažnosti riaditeľ školy udelí výchovné opatrenie podľa bodov 3.12, 3.13.

2.3.5        prinášať do školy elektrické spotrebiče,

2.3.6        nechávať si v triede a v šatni osobné veci, či veci, ktoré majú zapožičané od školy; za ich stratu škola nezodpovedá,

2.3.7        opúšťať areál školy počas vyučovania vrátane prestávok, počas voľných hodín. Počas prestávok môžu žiaci navštíviť bufet,

2.3.8        používať a nabíjať mobilné telefóny počas vyučovania a rušiť tak vyučovanie, ak vyučujúci neurčí inak, pričom mobilný telefón musí mať žiak zabezpečený tak, aby ním nijako nenarúšal vyučovací proces,

2.3.9        neodôvodnene používať mobilný telefón, alebo iný komunikačný prostriedok cez prestávku, ak sa jeho používaním narušuje dodržiavanie psychohygienických zásad,

2.3.10    používať v počítačoch školy vlastné pamäťové médiá bez povolenia vyučujúceho,

2.3.11    prejavovať agresivitu a násilie vo všetkých jeho formách voči druhým osobám, šikanovanie, rasizmus, šírenie pornografie, propagácia hnutí potláčajúcich základné ľudské práva a slobody,

2.3.12    robiť videozáznam z neprístojných situácií pre zábavu (bitka, ubližovanie ľuďom či zvieratám, sebaubližovanie, ...) a zverejňovať ho na sociálnych sieťach či inak šíriť,

2.3.13    fotografovanie a natáčanie video a audio záznamov žiakov a učiteľov a ich zverejňovanie,

2.3.14    podvádzať pri preverovaní vedomostí a zručností a napomáhať pri podvádzaní,

2.3.15    vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré s ním nesúvisia,

2.3.16    poškodzovať majetok školy, majetok zamestnancov a ostatných žiakov školy,

2.3.17    manipulovať v priestoroch školy s elektrickými spotrebičmi bez predošlého povolenia vyučujúceho,

2.3.18    umožniť vstup do priestorov školy cudzím osobám,

2.3.19    falšovať ospravedlnenia a iné úradné dokumenty,

2.3.20    absolvovať cvičné jazdy v autoškole v čase vyučovania, výnimka sa udeľuje len na základe požiadavky zákonného zástupcu.

 

2.3. Povinnosti týždenníkov:

Triedny učiteľ určuje každý týždeň 1 alebo 2 žiakom triedy službu týždenníkov. Týždenníci sú povinní:

2.3.1        prenášať triednu knihu pri presunoch do iných učební, chrániť cez prestávky tieto dokumenty pred poškodením a krádežou,

2.3.2        pomáhať učiteľovi s prenášaním pomôcok do triedy a do kabinetu,

2.3.3        dozerať na poriadok a čistotu v triede, starať sa o zabezpečenie kriedy, čistotu tabule, dbať o šetrenie elektrickou energiou a vodou,

2.3.4        nahlásiť na začiatku každej hodiny vyučujúcemu mená neprítomných žiakov,

2.3.5        cez prestávky vyvetrať triedu otvorením okien,

2.3.6        dbať o to, aby trieda po vyučovaní zostala v poriadku (vyložené stoličky, zatvorené okná, zotretá  tabuľa, zhasnuté svetlá, zatvorená voda, smeti v koši),

2.3.7        nahlásiť akékoľvek poškodenie inventáru učebne, stien, okien alebo iného zariadenia vyučujúcemu, triednemu  učiteľovi, prípadne riaditeľovi školy.

 3.    Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov

 

3.1.  Zákonný zástupca žiaka má právo:

 

3.1.1.      žiadať, aby sa v škole v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a v súlade so súčasným poznaním sveta a princípmi a cieľmi výchovy,

3.1.2.      získavať na schôdzkach rodičov triedy a informačných pohovoroch informácie o prospechu a správaní sa svojho dieťaťa, požiadať o informácie o priebehu vzdelávania žiaka,

3.1.3.      ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa na vyučovaní (najviac 3 za sebou idúce dni raz za mesiac a najviac 6 dní za mesiac),

3.1.4.      sledovať vývin orientácie školy a vyjadrovať svoj názor prostredníctvom orgánov školskej samosprávy (rada rodičov, rada školy),

3.1.5.      mať prístup k dokumentom vydaným školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú jeho dieťaťa,

3.1.6.      na písomnú informáciu od školy pri výraznom zhoršení prospechu alebo správania sa žiaka (túto informáciu škola podáva v školskom roku jedenkrát za štvrťrok),

3.1.7.      zúčastniť sa výchovnovzdelávacieho procesu po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy a dohode s vyučujúcim,

3.1.8.      vo vopred dohodnutom termíne požiadať o rozhovor vyučujúceho, riaditeľstvo školy,

3.1.9.      na poskytnutie vzdelávania jeho dieťaťu so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

3.1.10.  požiadať o komisionálne preskúšanie dieťaťa a byť prítomný na komisionálnej skúške žiaka po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

3.1.11.  požiadať o opakovanie ročníka žiakom; o prerušenie štúdia žiaka; o štúdium podľa individuálneho učebného plánu; o štúdium v zahraničí a o zanechaní štúdia žiaka,

3.1.12.  obrátiť sa s námietkou na príslušného pedagóga, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, pokiaľ je presvedčený, že sú práva jeho dieťaťa zo strany vyučujúceho porušované,

3.1.13.  zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou.

 

 

3.2.  Zákonný zástupca žiaka je povinný:

 

3.2.1.      oboznámiť sa so Školským poriadkom Súkromného gymnázia v Lučenci, viesť svoje dieťa k jeho dodržiavaniu

3.2.2.      v plnom rozsahu dodržiavať podmienky stanovené v zmluve o štúdiu,

3.2.3.      zabezpečiť, aby žiak chodil do školy pravidelne a včas, najneskôr 10 minút pred vyučovaním,

3.2.4.      vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

3.2.5.      dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho vzdelávacie potreby,

3.2.6.      prevziať zodpovednosť za škody spôsobené svojím dieťaťom a nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne spôsobil,

3.2.7.      priebežne sa zaujímať o výsledky klasifikácie a správania sa, pravidelne sa zúčastňovať na triednych schôdzach rodičovského združenia, sledovať priebežné hodnotenie svojho dieťaťa na IZK,

3.2.8.      informovať triedneho učiteľa o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa alebo o iných skutočnostiach, ktoré by moli mať vplyv na priebeh vzdelávania,

3.2.9.      oznámiť triednemu učiteľovi dôvody neprítomnosti žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu v priebehu dňa, pričom za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach organizovaných inými subjektmi, ako je škola. Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri dni po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Zákonný zástupca dbá o to, aby ospravedlnenia absencie žiaka boli podchytené písomne – zápisom do žiackej knižky, alebo e-mailom na adresu triedneho učiteľa.

3.2.10.  požiadať riaditeľa školy o uvoľnenie žiaka z vyučovania, ak predpokladaná žiakova neprítomnosť na vyučovaní potrvá štyri a viac vyučovacích dní,

3.2.11.  rešpektovať, že podľa školského zákona 245/2008 sa plnoletý žiak ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v zákone.

3.2.12.  rešpektovať skutočnosť, že škola nezodpovedá za šperky, cenné predmety, elektroniku, telefóny a peňažné sumy, ktoré žiak prinesie do školy.

3.2.13.  nenarušovať súkromie zamestnancov školy a správať sa k nim vhodne.   

 

 

 4.    Plnenie povinnej školskej dochádzky, štúdium

 

4.1. Dochádzka žiakov do školy, ospravedlňovanie absencií

 

4.1.1.      Žiak dochádza do školy, na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas. (10 minút pred začiatkom vyučovania musí byť v škole).

4.1.2.      Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery.

4.1.3.      Žiak musí vopred nahlásiť triednemu učiteľovi, že mieni vymeškať vyučovaciu hodinu pre vopred známy dôvod alebo ak opúšťa budovu školy počas vyučovania.

4.1.4.      Neprítomnosť na jednej vyučovacej hodine povoľuje príslušný vyučujúci a triedny učiteľ.

4.1.5.      Neprítomnosť na viacerých vyučovacích hodinách až na jednom celom vyučovacom dni povoľuje triedny učiteľ.

4.1.6.      Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný on, alebo jeho zákonný zástupca oznámiť triednemu učiteľovi ihneď dôvod neúčasti (môže aj telefonicky, prípadne SMS či mailovou komunikáciou). Ak sa tak nestane do dvoch dní, triedny učiteľ vyzve e-mailom žiaka alebo jeho zákonného zástupcu (ak je žiak neplnoletý), aby neprítomnosť ospravedlnil najneskôr do piatich dní. V prípade, že sa tak nestane, vymeškané hodiny budú považované za neospravedlnené.

4.1.7.      Pri návrate na vyučovanie po predchádzajúcej absencii je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom, plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám.

4.1.8.      Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako tri vyučovacie dni, predloží žiak triednemu učiteľovi lekárske potvrdenie.

4.1.9.      Riaditeľ školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu na základe vyjadrenia príslušného lekára; ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára.

4.1.10.    Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu požiadať riaditeľa školy o uvoľnenie žiaka z vyučovania, ak predpokladaná žiakova neprítomnosť na vyučovaní potrvá aspoň 4 dni a to len zo závažných rodinných a zdravotných dôvodov. Rozhodnutie je v kompetencii riaditeľa školy.

4.1.11.  Ak má žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, dlhodobo zdravotné alebo iné závažné problémy, pre ktoré sa nemôže zúčastňovať na vyučovacom procese, môže požiadať on alebo jeho zákonný zástupca o prerušenie štúdia a to až na tri roky. Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul počas školského roka, riaditeľ školy umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie. Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť plnoletého žiaka alebo jeho zákonného zástupcu (u neplnoletého žiaka) prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času. Riaditeľ školy je povinný na základe žiadosti žiačky alebo jej zákonného zástupcu prerušiť štúdium pre tehotenstvo a materstvo.

4.1.12.  Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku a chce zanechať štúdium, on alebo jeho zákonný zástupca písomne oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy.

 

 

4.2. Komisionálne skúšky

 

4.2.1.      Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná, skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ; skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet.

4.2.2.      Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

4.2.3.      O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.

4.2.4.      Žiak, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže na základe písomnej žiadosti žiaka; v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonného zástupcu a na základe rozhodnutia riaditeľa, vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku. Ak je hodnotený stupňom nedostatočný z troch, alebo viacerých predmetov, na opravnú skúšku nemá právo.

4.2.5.      Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky boli vykonané najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra.

4.2.6.      Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný. 

Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v takýchto prípadoch:

4.2.7.      keď vykonáva rozdielovú skúšku,

4.2.8.      keď je skúšaný v náhradnom termíne,

4.2.9.      keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka do troch dní odo dňa vydania vysvedčenia,

4.2.10.  keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

4.2.11.  keď vykonáva opravné skúšky,

4.2.12.  keď vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,

4.2.13.  v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

4.2.14.  pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

4.2.15.  pri individuálnom vzdelávaní podľa §24 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

4.3.  Opakovanie ročníka

 

4.3.1.      Riaditeľ školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie v písomnej žiadosti plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka.

4.3.2.      Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných, objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí,... a žiak, ktorý neprospel ani po vykonaní opravnej skúšky.

4.3.3.      Ak riaditeľ nepovolí žiakovi opakovať ročník, žiak prestáva byť žiakom školy uplynutím posledného dňa školského roka príslušného ročníka. Ak ide o žiaka, ktorý nesplnil povinnú školskú dochádzku, žiak bude preradený do inej spádovej základnej alebo strednej školy (ak bude na túto školu prijatý); v prípade žiaka 5. ročníka 8-ročného štúdia a žiaka 1. ročníka 4 -ročného štúdia žiak ročník opakuje.

 

 

4.4.  Individuálny učebný plán

 

4.4.1.      Riaditeľ školy môže povoliť na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu. Toto vzdelávanie môže byť povolené žiakom s nadaním alebo zo závažných dôvodov (napr. tehotenstvo, materstvo).

4.4.2.      Podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu vypracuje škola v súlade so ŠkVP a schvaľuje ho riaditeľ školy.

 

 

4.5.  Štúdium v zahraničí

Riaditeľ školy môže po posúdení učebných plánov a po prerokovaní v pedagogickej rade povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Štúdium v zahraničí môže povoliť aj opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení ročníka. V prípade potreby uloží žiakovi povinnosť vykonať skúšky najviac z troch predmetov, pričom rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je povinná.

 

4.6. Internetová žiacka knižka

Škola prevádzkuje pre účely hodnotenia a klasifikácie žiakov elektronickú žiacku knižku, pomocou ktorej priebežne informuje zákonného zástupcu o prospechu a správaní žiaka.

4.6.1.      Každý učiteľ má heslom chránený prístup do IZK, kde má povinnosť pravidelne raz za týždeň zadávať hodnotenie a klasifikáciu tým žiakom, ktorých v danom ročníku učí. Za zadané údaje v plnom rozsahu zodpovedá učiteľ.

4.6.2.      Každý žiak a jeho zákonný zástupca má heslom chránený prístup do IZK, pomocou ktorého môže získať informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka.

 

 5.    Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov

 

5.1. Hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka

Hodnotenie a klasifikáciu žiakov určuje Metodický pokyn MŠ SR č. 21/2011 s účinnosťou od 1. mája 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl; jeho interné rozpracovanie je súčasťou Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) Súkromného gymnázia v Lučenci. Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe. 

5.1.1.       Učitelia jednotlivých predmetov na začiatku školského roka oznámia žiakom podmienky klasifikácie a hodnotenia schválené príslušnou predmetovou komisiou, ktoré sú v súlade s metodickým pokynom MŠ SR č. 21/2011.

5.1.2.      Priebežná klasifikácia žiaka sa zapisuje do internetovej žiackej knižky raz v týždni. Žiakom nižšieho gymnázia ju vyučujúci priebežne zapisujú do žiackej knižky žiaka.

5.1.3.      Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

1

výborný

2

chválitebný

3

dobrý

4

dostatočný

5

nedostatočný

5.1.4.      Určenie minimálneho počtu známok, ktoré musí žiak za polrok dosiahnuť, aby mohol byť klasifikovaný:

 

týždenná časová dotácia pre vyučovací predmet

minimálny počet známok

za polrok

1 hodina týždenne

3

2 hodiny týždenne

4

3 hodiny týždenne

5

4 a viac hodín týždenne

6

 

5.1.5.      Ak žiak nesplní podmienky klasifikácie a hodnotenia v prvom, prípadne druhom polroku školského roka, určí riaditeľ školy termín náhradného preskúšania formou komisionálnej skúšky.

5.1.6.      Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku z vážnych a ospravedlnených dôvodov a nemá tak dostatočný počet známok v predmete podľa bodu 5.1.4, žiak sa za prvý polrok v riadnom termíne neklasifikuje. Riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Žiak absolvuje komisionálnu skúšku.

5.1.7.      Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku z vážnych a ospravedlnených dôvodov a nemá tak dostatočný počet známok v predmete podľa bodu 5.1.4, žiak sa za druhý polrok v riadnom termíne neklasifikuje. Riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín a to spravidla v poslednom týždni augusta v dňoch určených riaditeľom školy. Žiak absolvuje komisionálnu skúšku.

5.1.8.      Komisionálna skúška je plnohodnotným skúšaním žiaka a jej dôvody a priebeh sa riadia podľa §57 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.1.9.      Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení nasledovne:

 

prospel s vyznamenaním

1

prospel veľmi dobre

2

prospel

3

neprospel

4

 

Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré".

Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré".

Žiak prospel , ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete.

Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný.

 

 

5.2. Hodnotenie a klasifikácia správania žiaka, výchovné opatrenia

 

5.2.1.     Hodnotenie a klasifikácia správania žiaka je v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011, čl. 21 Hodnotenie a klasifikácia správania, podľa ktorého sa správanie žiaka klasifikuje týmito stupňami:

 

veľmi dobré

1

uspokojivé

2

menej uspokojivé

3

neuspokojivé

4

 

5.2.2.     Výchovné opatrenia

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia. Prerokúvajú sa na pedagogickej rade a po klasifikačnej porade za príslušné obdobie školského roka sa zaznamenajú  do katalógového listu. O všetkých výchovných opatreniach triedny učiteľ alebo riaditeľ školy písomne informuje zákonného zástupcu žiaka.

 

5.2.2.1.           Pochvala triednym učiteľom (podľa zákona 245/2008 § 58 Opatrenia vo výchove) môže byť udelená:

 

a)      za vzorné správanie,

b)      za vzorné plnenie povinností,

c)      za statočný čin

d)      za výbornú dochádzku do školy podľa posúdenia triedneho učiteľa,

e)      za výborný prospech (prospel s vyznamenaním) a vzorné správanie,

f)       za príkladné slušné správanie a uzatváranie dobrých vzťahov v triede, príkladný vzťah ku škole.

 

5.2.2.2.           Pochvala riaditeľom školy môže byť udelená:

 

a)      za výborný prospech a príkladný prístup ku štúdiu

b)      za úspešnú reprezentáciu školy, mesta,

c)      za vzornú dochádzku (nula vymeškaných hodín v období za polrok),

d)      za činnosť v prospech školy nad rámec svojich povinností,

e)      za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

 

 

5.2.2.3.           Mimoriadne ceny

Výročná cena riaditeľa školy za úspešnú reprezentáciu školy a výborný prospech; na návrh pedagogickej rady sa udeľuje na koncoročnej Záhradnej slávnosti.

Cena za najvýraznejšie zlepšenie prospechu (v porovnaní s 1. polrokom) na konci školského roka; udeľuje sa na koncoročnej Záhradnej slávnosti.

 

5.2.2.4.           Napomenutie triednym učiteľom môže byť udelené za:

 

a)      opakované neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie,

b)      neprezúvanie sa v priestoroch školy,

c)      neplnenie si povinností týždenníkov,

d)      nevhodné správanie sa voči učiteľom, zamestnancom školy, alebo spolužiakom,

e)      opakované neuposlúchnutie pokynov vyučujúceho vo veci výchovy a vzdelávania na vyučovaní, alebo počas prestávok,

f)       opakované neodôvodnené používanie mobilných telefónov, alebo iných komunikačných zariadení počas vyučovania, alebo počas prestávok,

g)      obťažujúce správanie sa voči spolužiakom, ktoré môže byť situačne vyhodnotené ako náznaky šikanovania,

h)      opakované podvádzanie pri písomných prácach a iných overovacích metódach,

i)       iné, menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim, alebo žiackym kolektívom.

 

 

5.2.2.5.           Pokarhanie triednym učiteľom môže byť udelené za:

 

a)      1 alebo 2 hodiny neospravedlnenej absencie,

b)      opakujúce sa priestupky v bode 5.2.2.4

 

 

5.2.2.6.           Pokarhanie riaditeľom školy môže byť udelené za:

 

a)      3 hodiny neospravedlnenej absencie,

b)      závažné podvádzanie pri písomných prácach a iných overovacích metódach,

c)      opakujúce sa nevhodné správanie sa voči spolužiakom, zamestnancom súkromných škôl  a iným osobám v areáli školy, ako aj mimo neho,

d)      bezdôvodné opustenie areálu školy,

e)      závažný priestupok proti školskému poriadku

 

 

5.2.2.7.           Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) môže byť udelené za:

 

a)      4 - 8 hodín neospravedlnenej absencie,

b)      fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov psychotropných a omamných látok v školských priestoroch a na školských akciách,

c)      prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a opakované nosenie vecí rozptyľujúcich pozornosť žiakov na vyučovaní,

d)      znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,

e)      úmyselné poškodenie školského zariadenia,

f)       opätovné bezdôvodné opustenie areálu školy.

 

 

5.2.2.8.           Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (uspokojivé) a podmienečné vylúčenie zo školy môže byť udelené za:

 

a)      9 - 12 hodín neospravedlnenej absencie,

b)      za opakované závažné priestupky podľa bodu 5.2.2.7,

c)      odcudzenie majetku iného žiaka alebo pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

d)      fyzické napadnutie a úmyselné ublíženie na zdraví,

e)      šikanovanie a vydieranie,

f)       vandalizmus,

g)      viacnásobné bezdôvodné opustenie areálu školy.

 

 

 

5.2.2.9.           Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) a vylúčenie zo školy môže byť udelené za:

 

a)      13 a viac hodín neospravedlnenej absencie,

b)      nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,

c)      spáchanie takého činu, ktorým by bola vážne ohrozená výchova či zdravie ostatných žiakov a ostatných osôb v areáli školy, ako aj mimo neho.

 

5.2.2.10.       Okamžité vylúčenie z výchovy a vzdelávania

 

a)      Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy použije ochranné opatrenie. Tým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania  jeho umiestnením do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, v prípade potreby i zdravotnú pomoc, alebo políciu.

b)      Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

 

 

5.2.2.11.       Správanie žiaka počas maturitnej skúšky

 

a)      Ak sa žiak správa na maturitnej skúške nevhodným spôsobom, predseda predmetovej maturitnej komisie, predseda skúšobnej komisie alebo dozerajúci učiteľ skúšku preruší.

b)      Ak skúšku preruší predseda predmetovej maturitnej komisie alebo predseda skúšobnej komisie, žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť v riadnom  termíne určenom KŠÚ.

c)      Ak skúšku preruší pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva dozor, a predseda predmetovej maturitnej  komisie alebo predseda  skúšobnej komisie nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť v riadnom termíne  nasledujúceho školského roka.

 

 6.    Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov

 Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov a riadiacich zamestnancov sú uvedené v Pracovnom a Organizačnom poriadku školy.

 

6.1. Práva pedagogických zamestnancov

Okrem ochrany vyplývajúcej zo Zákonníka práce majú pedagogickí zamestnanci právo:

6.1.1.     na nerušenú prípravu na vyučovanie,

6.1.2.     na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti,

6.1.3.     na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj,

6.1.4.     na objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti,

6.1.5.     na právnu ochranu pred prípadným agresívnym správaním žiakov alebo ich zákonných zástupcov,

6.1.6.     na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku v zmysle Zákonníka práce a s ním súvisiacich legislatívnych predpisov,

6.1.7.     na účasť na riadení školy prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánov školy; na predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania; návrhov pri tvorbe a inováciách ŠkVP,

6.1.8.     na zabezpečenie nevyhnutných a z hlavných cieľov školy vyplývajúcich materiálnych podmienok

 

6.2.  Povinnosti pedagogických zamestnancov

 

Pedagogický zamestnanec je povinný:

 

6.2.1.               chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu,

6.2.2.               zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,

6.2.3.               rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na jeho osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,

6.2.4.               podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej a inej dokumentácie, na ŠkVP,

6.2.5.               usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka; oboznámiť ho s kritériami hodnotenia na začiatku školského roka; pravidelne dopĺňať informácie o prospechu a správaní žiakov,

6.2.6.               bezplatne poskytovať žiakom konzultácie vo vopred dohodnutom termíne,

6.2.7.               svedomito sa pripravovať na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti; riadiť sa platným školským vzdelávacím programom,

6.2.8.               vykonávať dozor na chodbách a v jedálni podľa osobitného harmonogramu.

 

 

 7.    Organizácia vyučovania

 

7.1.              Budova školy a areál školy sú otvorené v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 hod. Z bezpečnostných dôvodov je pohyb v budove zabezpečený školníkom, dozorkonajúcim pedagogickým zamestnancom alebo iným zamestnancom školy, ktorých pokyny je nutné rešpektovať.

7.2.              Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy, a zastupovaním, ktoré je zverejnené na webovej stránke školy alebo na nástenke vo vestibule spravidla deň vopred. Rozvrh hodín a zastupovanie je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický i nepedagogický zamestnanec školy.

7.3.              Vyučovanie sa začína o 7:50 hod. a končí najneskôr o 15:25 hod. Záujmové vzdelávanie môže trvať aj dlhšie. Po 6. vyučovacej hodine je 30 minútová prestávka určená na obed. Časové rozvrhnutie vyučovacích hodín:

 

vyučovacia hodina

začiatok a koniec

vyučovacej hodiny

trvanie prestávky po vyuč. hodine

1.

7:50 – 8:35

10 minút

2.

8:45 – 9:30

20 minút

3.

9:50 – 10:35

10 minút

4.

10:45 – 11:30

10 minút

5.

11:40 – 12:25

10 minút

6.

12:35 – 13:20

30 minút

7.

13:50 – 14:35

5 minút

8.

14:40 – 15:25

-

 

 8.    Zásady používania počítačovej siete a Internetu v Súkromnom gymnáziu Lučenec

 

8.1.   Každý žiak má zabezpečený prístup k počítačovej sieti v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom, e-learningovému portálu a k webovej stránke školy. Prístupové práva zaniknú ukončením štúdia v škole.

 

8.2. Žiaci sú povinní:

 

8.2.1.     striktne dodržiavať pokyny vyučujúceho,

 

8.3. Žiakom je zakázané:

 

8.3.1.      používať prístup k počítačovej sieti okrem výchovno-vzdelávacieho procesu,

8.3.2.      pokusy o neoprávnený prístup do počítačovej siete,

8.3.3.      tvorba a inštalácia programových produktov s cieľom spomaliť, alebo narušiť činnosť serverov a komunikačných prostriedkov; získavať prístupové údaje iných používateľov,

8.3.4.      neoprávnene manipulovať - zasahovať do hardwaru alebo softwaru počítačov,

8.3.5.      počítačové pirátstvo, rozširovať údaje alebo programy chránené licenčnými podmienkami autora,

8.3.6.      používať vulgárne výrazy, podporovať agresivitu a násilie vo všetkých jeho formách voči druhým osobám, šikanovanie, rasizmus, extrémizmus a radikalizmus, propagácia hnutí potláčajúcich základné ľudské práva a slobody,

8.3.7.      sťahovať z internetovej siete materiály ohrozujúce mravnosť, šíriť ich v akejkoľvek podobe nosičov informácii; hrať hry propagujúce násilie,

8.3.8.      pripájať sa na webové stránky a sociálne siete cez iné mobilné komunikačné zariadenia, ktoré nesúvisia s obsahom vyučovacej hodiny,

8.3.9.      používať vlastnú počítačovú techniku bez povolenia vyučujúceho,

8.3.10.  pripájať ku školskej sieti vlastné zariadenia (wi-fi, switch, ...).

 

9.    Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

9.1.              Žiaci sú povinní dodržiavať školský poriadok, predpisy a pokyny školy na ochranu zdravia a bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení.

9.2.              Zákonní zástupcovia žiaka alebo plnoletý žiak sú povinní informovať triedneho učiteľa o zmene zdravotnej spôsobilosti a zdravotných problémoch, alebo o závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho vzdelávanie.

9.3.              Žiaci sú povinní ohlásiť každý úraz príslušnému vyučujúcemu a vedeniu školy.

9.4.              Z bezpečnostných dôvodov sa žiaci nesmú vykláňať z okien, vyhadzovať predmety z okna a sadať na výhrevné telesá a múrik pred vchodom do budovy.

9.5.              V predmete telesná a športová výchova môže riaditeľ školy oslobodiť žiaka z vyučovania na základe písomného odporučenia odborného lekára. Žiak nie je z predmetu klasifikovaný.

9.6.              Škola zabezpečuje podmienky pre skoré poskytnutie prvej pomoci. Rovnako zaistí, aby sa so zásadami poskytovania prvej pomoci oboznámili žiaci a všetci zamestnanci školy. Podľa závažnosti úrazu a s ohľadom na vek zraneného žiaka zaistí škola jeho dozor do zdravotníckeho zariadenia alebo ošetrenie odborným lekárom. O udalosti a poskytnutých opatreniach informuje zákonného zástupcu žiaka.

9.7.              Škola zaistí, aby boli žiaci poučení o možnom ohrození zdravia a bezpečnosti pri všetkých činnostiach, ktoré sú súčasťou vzdelávania. Dokladom o prevedenom poučení je záznam o poučení s podpismi žiakov.

9.8.              Riaditeľ školy zabezpečí rozvrh dozorov nad žiakmi. Dozor v škole vykonávajú pedagogickí pracovníci pred vyučovaním a počas prestávok a sú zodpovední za riadne vykonávanie dozoru.

9.9.              Pedagogickí pracovníci vykonávajú podľa pokynov riaditeľa školy dozor aj mimo školy, napr. na kurzoch ochrany života a zdravia, na exkurziách a výletoch, pri účasti na súťažiach a iných akciách organizovaných školou. Pri aktivitách konaných mimo školy účastníci v ubytovacích priestoroch dodržujú predpisy slúžiace na bezpečnosť a ochranu zdravia a predpisy o požiarnej ochrane platné v týchto objektoch.

9.10.          Bezpečnosť žiakov na hodinách telesnej výchovy zabezpečuje pedagogický pracovník počas celého vyučovania. Prihliada na fyzickú vyspelosť žiakov, na ich vek a predchádzajúce skúsenosti. Počas lyžiarskych výcvikov, turistických kurzov OČAZ, OŽAZ a OČAP sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich a dodržujú interné pravidlá vypracované pre tieto kurzy.

9.11.          V škole sú neprípustné prejavy šikanovania, rasizmu, extrémizmu, radikalizmu a xenofóbie, intolerancie, vandalizmu a brutality.

9.12.          Elektrické zariadenia akéhokoľvek druhu – počítač, CD a DVD prehrávač, dataprojektor, interaktívna tabuľa – žiaci používajú výlučne za prítomnosti zodpovedného vyučujúceho. Zapínanie týchto spotrebičov v rámci prípravy na vyučovaciu hodinu bez prítomnosti vyučujúceho prebieha výlučne s dovolením zodpovedného vyučujúceho.

9.13.          V odborných učebniach informatiky, fyziky, biológie a chémie sa žiaci pri používaní techniky a pri práci riadia pokynmi vyučujúceho, ktorý vedie hodinu.

 10.          Interné predpisy

 

10.1.          Zákonný zástupca môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka v dĺžke  trvania 3 dni za sebou raz za mesiac. Zvyšok absencie je nutné podložiť lekárskym potvrdením. Maximálny počet dní ospravedlnených rodičom za jeden mesiac je 4, vo výnimočných prípadoch je na posúdení triedneho učiteľa.

 11.          Záverečné ustanovenia

 

11.1.             Školský poriadok je záväzný pre žiakov Súkromného gymnázia v Lučenci, jeho pedagogických i nepedagogických zamestnancov, rodičov a zákonných zástupcov žiakov.

11.2.             Školský poriadok, jeho zmeny a doplnky sú prerokované v Pedagogickej rade, v Rade školy.

11.3.             Zmeny a aktualizácie Školského poriadku sa budú realizovať dodatkom.

11.4.             Tento školský poriadok nadobúda platnosť 1. októbra 2017.

11.5.             Nadobudnutím platnosti tohto dokumentu sa ruší platnosť vnútorného Školského poriadku z dňa 17. septembra 2014.