Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Výchova umením VUM
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Seminár z biológie SEB
Seminár z chémie SEC
Seminár z matematiky SEM
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Technika THD
Telesná a športová výchova TŠV
Umenie a kultúra UMK
Výtvarná výchova VYV