Preukaz žiaka ISIC/EURO je:

1. identifikačným preukazom žiaka školy
2. čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach
3. medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC
4. európskou kartou mládeže EURO<26
5. čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky
6. elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia
7. elektronickou peňaženkou
8. preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice
9. platný vždy na jeden školský rok

Zoznam škôl vydávajúcich Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

1. identifikačným preukazom žiaka školy: nahrádza papierový preukaz školy, na preukaze je logo školy, názov školy, osobné údaje a fotografia žiaka a slúži na identifikáciu žiaka v škole alebo mimo nej disco-skola-2015
2. čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach:
náhradza papierové potvrdenie pre potreby dopravcov a tri samostatné preukazy, na základe ktorých má žiak strednej školy nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD a na železniciach, vďaka čipu umiestnenému v preukaze stačí žiakovi jediný preukaz, ktorý môže používať na všetky tri druhy dopravy.Pred prvým použitím preukazu:
  • V SAD a MHD je potrebné dať si svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO
  • Na železniciach má držiteľ preukazu nárok na zľavu podľa aktuálnych pravidiel pre študentov/žiakov na lístok na ktorejkoľvek trase v rámci celého Slovenska. Preukaz žiaka ISIC/EURO

 

3. medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC: zelená strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok pz-isic-09-2016 tvorí licenciu ISIC (international student identity card) a zabezpečuje, že držiteľ preukazu je všade na svete považovaný za študenta denného štúdia. Vďaka tomu má k dispozíciii viac ako 40.000 zliav a výhod na Slovensku a vo svete. Miesta, kde je možné licenciu ISIC využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom ISIC. vlak-2015

 

Zoznam zliav na ISIC na SlovenskuZoznam zliav na ISIC vo svete

ie eyca novy

4. európskou kartou mládeže EURO<26:
modrá strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok pz-isic-09-2016 tvorí licenciu EURO

Zoznam zliav na EURO Zoznam zliav na EUROisic-euro zadna 2016

 

5. čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky: vďaka čipu vloženému v preukaze je možné preukaz využívať aj ako stravný lístok. Podmienkou je, že škola má zakúpený stravovací systém, v rámci ktorého je možné použiť čipové preukazy.

6. elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia:preukaz je možné použiť ako vstupenku na niektoré kultúrne alebo športové podujatia zakúpené cez Ticketportal. Pri rezervácii cez Ticketportal stačí zadať číslo čipulupa-2015a pri vstupe na podujatie potom stačí priložiť svoj preukaz k turniketu. Na niektoré podujatia predávané cez Ticketportal je tiež poskytovaná zľava na licenciu ISIC a EURO<26.

7. elektronickou peňaženkou: vo FaxCopy aj s 10 % zľavou na kopírovacie a reprografické služby na licenciu ISIC a EURO<26

 

8. preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice: preukaz je možné používať aj ako identifikačný preukaz čitateľa, takže nie je potrebné platiť za knižničný preukaz,


 

9. platný vždy na jeden školský rok. Jeho platnosť na ďalší školský rok sa predlžuje:

a. známkou ISIC - licencia ISIC a EUROCKM 2000 Travel. Skontrolujte si, či máte na modrej strane preukazu známku ISIC na nový školský rok. Bez aktuálnej známky ISIC bude preukaz neplatný na 90.000 zliav a výhod na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú viazané na licenciu ISIC a EURO
isic e26 09-2016b. priložením preukazu k stredoškolskému terminálu a obnovením elektronickej platnosti čipu vloženého v preukaze. Na to, aby mohol byť Preukaz žiaka ISIC/EURO
isic euro terminal novy

 

Ďalšie otázky?

Ak by ste na tejto stránke alebo na stránke www.euro26.sk nenašli všetky potrebné informácie a odpovede na svoje otázky, zavolajte nám na číslo +421 2 3210 1970 (volanie je za cenu miestneho hovoru) alebo nám napíšte na emailovú adresu euro26@ckmsyts.sk. Informácie o zľavách v doprave (MHD, SAD a železnice) nájdete na www.transcard.sk.

Kde si kartu vybaviť?

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, známku ISIC a informácie o stredoškolskom termináli môžete získať na škole.

Žiadosti o vydanie preukazu alebo známky:

  1. ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU ŽIAKA ISIC/EURO
  2. ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU UČITEĽA ITIC ALEBO ZNÁMKY ITIC

Ako aktivovať

Karta je vždy platná od 1.9. do 30.9. nasledujúceho roka. Platnosť preukazuje ISIC známka, ktorú je potrebné si vždy v novom školskom roku zakúpiť. Aktuálna známka ISIC Vás oprávňuje na zľavy u partnerov.

Pre účely dopravy je karta platná od 1.7. do 30.6. nasledujúceho roka. Pre ďalšiu platnosť je potrebné kartu priložiť k terminálu - viac info na: www.transcard.sk.

 

Oznam pre členov Združenia CKM SYTS

Oznam pre členov Združenia CKM SYTS v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon č. 122/2013 Z.z.“)

Združenie CKM SYTS, so sídlom Vysoká 32, 814 45 Bratislava, zapísaná v registri združení vedenom MV SR, IČO: 31 768 164 („združenie CKM SYTS“) v súlade so zákonom č 122/2013 Z.z. oznamuje všetkým svojim členom, že združenie CKM SYTS ako prevádzkovateľ pre účely marketingu a marketingovej komunikácie poverilo spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1142/B („spoločnosť Orange Slovensko, a.s.“) a spoločnosť Digitale, spol. s r.o., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 43 964 176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50687/B („spoločnosť Digitale, spol. s r.o.“) ako sprostredkovateľov spracúvaním osobných údajov držiteľov preukazov v rozsahu:  telefónne číslo, na účely zasielania SMS správ o benefitoch členom združenia CKM SYTS.

Zároveň združenie CKM SYTS všetkým svojim členom oznamuje, že osobné údaje držiteľov preukazov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, názov školy, číslo preukazu a platnosť preukazu, sú združením CKM SYTS ako prevádzkovateľom zasielané do Centrálnej databázy členov (CCDB) vedenej  ISIC Association (International Student Identity Card Asocciation) a do Centrálnej databázy (CCDB) EYCA Association (European Youth Card Association) v rozsahu číslo preukazu, platnosť preukazu, v ktorých sú spracúvané na účely možnosti preverenia existencie a platnosti daného preukazu poskytovateľmi zliav v zahraničí.